• شبکه بهداشت و درمان خلیل آباد

  • بیمارستان خاتم الانبیاء

       
    مدير شبكه بهداشت و درمان شهرستان خليل آباد     
       
 

 نام و نام خانوادگی : سيد محمد هاشمی

تلفن  : 12_05157727310

پست الكترونيك : hashemim3[at]mums.ac.ir

   
 

پست : مديرو معاون بهداشتی شبكه بهداشت ودرمان خليل آباد

   
  رشته و مقطع تحصيلی : پزشكی عمومی،دكترای حرفه ای    

 

تاريخچه مختصرشبكه بهداشت و درمان شهرستان خليل آباد

 مركز بهداشتی درمانی خليل آباد در سال 1349 راه اندازی شد سال  1384 به مركز بهداشتی درمانی شبانه روزی تبديل گرديد. و در سال 1384 از شبكه بهداشت و درمان شهرستان كاشمر جدا و مستقل گرديد. و فعاليتهای ستادی شبكه و مركز بهداشت در ساختمان مركز بهداشت درمانی خليل آباد شروع و واحدهای ستادی مستقر گرديد. واحدها شامل :

1) واحدهای اداری- مالی

2)كارگزينی

3) حسابداری

4) كارپردازی      

ادامه مطلب 

 
     
 

نام جامعه : خليل آباد   كشور : جمهوری اسلامی ايران

جمعيت : 48292     سال شروع برنامه : 1376

نام مؤسسه : شبكه بهداشت و درمان شهرستان خليل آباد

آدرس : ايران – خراسان رضوی – خليل آباد – خيابان امام خمينی – شبكه بهداشت و درمان شهرستان – كد پستی : 9677115565

تلفن : 2 – 5327727310 – 98+

نمابر : 5327727315 – 98+

پست الكترونيك : KHALILABAD.HNET[at]MUMS.AC.IR

ادامه مطلب