واحد نظارت بر درمان


مسئول واحدنظارت بردرمان : مجتبی خزاعی قوژدی

مدرک تحصیلی:لیسانس پرستاری

پست الکترونيکي:khazaeim2[at]mums.ac.ir

 تلفن :   05157727310  داخلی205  


معرفی وشرح وظایف

 ×       اجازه تاسيس مراكز و موسسات پزشكي خصوصي با رعايت ضوابط و مقررات مربوط در سطح منطقه تحت پوشش.

×       صدور، تمديد و لغو موافقت اصولي، پروانه هاي تاسيس و مسئولين فني مراكز پزشكي و پيراپزشكي

×       هماهنگي جهت صدور پروانه دائم پزشكي و مامايي و پروانه تاسيس دفاتر كار پيراپزشكي در سطح منطقه تحت پوشش.

×       ابطال پروانه تاسيس مركز يا موسسه پزشكي كه ضوابط و مقررات و تعرفه هاي مصوب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي را رعايت ننمايند.

×       تهيه و ارائه پيشنهادات در رابطه با تدوين آئين نامه هاي موسسات درماني موجود و جديد.

×       صدور پروانه و مجوز اشتغال به كار صاحبان حرف پزشكي و وابسته پزشكي با رعايت ضوابط و مقررات مربوط در سطح منطقه تحت پوشش.

×       همكاري با مراجع ذيصلاح قضايي و انتظامي در برخورد قانوني با متخلفين امور پزشكي.

×       بررسي و تاييد سوابق حرفه اي شاغلين حرف پزشكي و وابسته در بخش دولتي و خصوصي.

×       نظارت بر حسن اجراي ضوابط و دستورالعمل هاي حوزه ستادي معاونت درمان در موسسات درماني تابعه.

×       نظارت بر امور موسسات درماني تابعه اعم از بيمارستانها، موسسات توانبخشي و مراكز درماني و تشخيصي (مطب هاي پزشكان و دفاتر كار پيراپزشكي، مطب ها و مراكز دندانپزشكي و حرف وابسته، مراكز طب سنتي و مكمل، مراكز تصويربرداري و راديولوژي، آزمايشگاه ها و ...) بخش خصوصي و خيريه منطقه تحت پوشش.

×       نظارت و كنترل عملكرد بر اساس ضوابط و استانداردها در اورژانسها، بخش هاي بيمارستاني و درمانگاهها.

×       ارزيابي اوليه مراكز درماني بستري و سرپايي از نظر منابع فيزيكي و انساني.

×       رسيدگي به شكايات مردمي و تخلفات بيمارستانها، مراكز و موسسات درماني، مطب ها و دفاتر كار پيراپزشكي.

×       تعطيل نمودن مركز يا موسسه پزشكي كه ضوابط و مقررات و تعرفه هاي مصوب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي را رعايت ننمايند.

×       صدور گواهي نامه ارزشيابي ساليانه بيمارستاني (اعتباربخشي)

. ×       ارزشيابي موسسات پزشكي و درماني در سطح استان طبق ضوابط و مقررات مصوب.

×      برنامه ريزي و پيگيري و نظارت بر خدمات مربوط به درمان سوء مصرف مواد در سطح استان.