شبكه بهداشت و درمان شهرستان خليل آباد

مدير شبكه

 

مدير شبكه بهداشت و درمان شهرستان خليل آباد شبكه بهداشت و درمان شهرستان خليل آباد

 

نام و نام خانوادگي : سيد محمد هاشمي

تلفن محل كار : 12_05157727310

پست الكترونيك : hashemim3[at]mums.ac.ir

پست : مدير و معاون بهداشتی شبكه بهداشت و درمان خليل آباد

رشته و مقطع تحصيلي : پزشكي عمومي _ دكتراي حرفه اي

 

 

تاريخچه

تاريخچه مختصرشبكه بهداشت و درمان شهرستان خليل آباد

 

مركز بهداشتي درماني خليل آباد در سال 1349 راه اندازي شد سال  1384 به مركز بهداشتي درماني شبانه روزي تبديل گرديد. و در سال 1384 از شبكه بهداشت و درمان شهرستان كاشمر جدا و مستقل گرديد. و فعاليتهاي ستادي شبكه و مركز بهداشت در ساختمان مركز بهداشت درماني خليل آباد شروع و واحدها ي ستادي مستقر گرديد. واحدها شامل :

1)     واحدهاي اداري_ مالي

أ‌- كارگزيني

ب‌- حسابداري

ت‌- كارپردازي

ث‌- انبارداري

2)    واحدهاي ستادي مركز بهداشت

أ‌- مديريت

ب‌- امور عمومي

ت‌- هماهنگي و گسترش

ث‌- پيشگير و مبارزه با بيماريها

ج‌- آمار

ح‌- سلامت نوجوانان، جوانان و مدارس

خ‌- سلامت خانواده و جمعيت

د‌- بهداشت محيط و حرفه اي

ذ‌-  بهداشت دهان و دندان

ر‌- آموزش سلامت و ارتباطات

ز‌- امور داروئي

همكنون خدمات بهداشتي درماني  به جمعيت بالغ بر 50 هزار نفر در 5 مركز بهداشتي درماني شامل مراكز بهداشتي درماني شهري خليل آباد و كندر و مراكز بهداشتي درماني روستايي ارغا، سعدالدين و ابراهيم آباد با حضور 10 پزشك و 7 نفر ماما و ساير نيروهاي مركز ارائه مي گردد. ضمنا از زمان استقلال شبكه يك مركز بهداشتي درماني روستايي (ارغا) و 1 پايگاه اورژانس جاده اي (جعفر آباد) و 1 پايگاه اورژانس 115 (خليل آباد) راه اندازي كه با كادر و تجهيزات مشغول خدمت به مردم شهرستان مي باشد.

همزمان با راه اندازي شبكه دو داروخانه در سطح شهرستان به صورت شبانه روزي ارائه خدمت مي نمايند.

جامعه ايمن شهرستان خليل آباد

 

جامعه ايمن شهرستان خليل آباد

 


                                                                              
 
 

نام جامعه : خليل آباد

كشور : جمهوري اسلامي ايران

جمعيت : 48292

سال شروع برنامه : 1376

نام مؤسسه : شبكه بهداشت و درمان شهرستان خليل آباد

آدرس : ايران – خراسان رضوي – خليل آباد – خيابان امام خميني – شبكه بهداشت و درمان شهرستان – كد پستي : 9677115565

تلفن : 2 – 5327727310 – 98+

نمابر : 5327727315 – 98+

پست الكترونيك : KHALILABAD.HNET[at]MUMS.AC.IR