آموزش سلامت و ارتباطات


 

آموزش سلامت و ارتباطات

كارشناس مسئول واحد : آرش فلاح مهنه

شامل ارتباطات و آموزش سلامت مي باشد كه نظارت و اجراي فعاليتهاي آموزش را بر عهده داشته و رسانه هاي توليدي را جهت اجرا نظارت مي نمايد.

باز آموزي : كار شناس مسئول واحد  آرش فلاح مهنه

فعاليت واحد : نظارت و اجراي دوره هاي آموزشي