كارپردازي


 

كارپردازي

مسئول واحد : محمد فرهادي عبدي

شرح وظايف

1.     انجام خريداري كليه لوازم مصرفي و اموالي شبكه بهداشت

2.   تنظيم اسناد هزينه خريدها

3.  پرداخت وجه اسناد خريد و تحويل به كسبه

4.   انجام پروژه هاي عمراني در دست ساخت توسط شبكه