مدير شبكه بهداشت و درمان شهرستان خليل آباد

 

modir 

                                                                                                

  

نام و نام خانوادگي : سيد محمد هاشمي
تلفن محل كار : 12_05157727310
پست الكترونيك : hashemim3[at]mums.ac.ir
پست : مدير  شبكه بهداشت و درمان خليل آباد
رشته و مقطع تحصيلي : پزشكي عمومي _ دكتراي حرفه اي