ریاست مرکز بهداشت

ریاست مرکز بهداشت  
دکتر سید محمد هاشمی    پزشک عمومی  ،دکتری حرفه ای

 

 

 

      شرح فعاليت ها  :

 

 1. رسیدگی و نظارت بر حسن اجرای فعالیتها و برنامه های بهداشتی  
 2.  سرکشی به واحدهای تابعه و نظارت در امور بهداشتی
 3.  بررسی و مطالعه گزارش فعالیتهای آموزش و بهداشت و راهنمائی لازم جهت پیشرفت برنامه های آموزشی آنان
 4.  همکاری با سایر موسسات بهداشتی در حوزه عمل بمنظور بالا بردن سطح بهداشت عمومی
 5. انجام بررسی های لازم در کارگاهها بمنظور شناخت انواع بیماریهای حرفه ای و اظهار نظر در مورد نحوه پیشگیری از بیماریهای ناشی از کار
 6. اتخاذ تصمیمات اداری و فنی در مورد درخواست کارمندان
 7.  شرکت در تهیه و تنظیم طرحهای بهداشتی و درمانی و آموزشی
 8.  ایجاد هماهنگی در فعالیتهای واحدهای تابعه
 9.  مطالعه آمار و گزارشات رسیده از واحدهای اجرائی و تجزیه و تحلیل آنها
 10. کنترل امور داروئی واحدهای تابعه
 11.  نظارت بر ایجاد موسسات بهداشتی
 12.  ارائه پیشنهادات لازم جهت تاسیس و توسعه بهبود خدمات بهداشتی    

معاون امور بهداشتي و رئیس مركز بهداشت شهرستان خلیل آباد