واحدپیشگیری ومبارزه بابیماریها

همکاران واحد:

 
 
1.جوادترکمن نژاد : کارشناس بیماریهای غیرواگیر،مسئول دبيرخانه كميته جامعه ايمن
2.سيد حسين حسيني : كارشناس بيماريهاي واگير وهاری
3.راضيه رضايي : کارشناس زنجیره سرما وسل شهرستان
 
پيشگيري و مبارزه با بيماريها از چندين قسمت مهم تشكيل شده است كه عبارتند از :
بيماريهاي واگير، غير واگير ، پيشگيري بيماريها، زنجيره سرما، سل، مالاريا و بيماريهاي مشترك انسان و دام كه ذيلا به معرفي اهداف كلي هر قسمت پرداخته مي شود.
1_    بيماريهاي واگير
1.بيماريهاي پيشگيري با واكسن : ديفتري ،كزاز، سياه سرفه، سرخك ،سرخجه،اوريون ، مننژيت، فلج اطفال، هپاتيت ب، سل
2.بيماريهاي انگلي روده اي: شيگلوز ،مالاريا، تب راجعه، بيماريهاي منتقله از طريق آب و مواد غذائي
3.بيماريهاي آميزشي : STIs و ايدز
4.بيماريهاي مشترك بين انسان و دام: تب خونريزي دهنده كريمه كنگو، تب مالت، سياه زخم، كيست هيداتيك، سالك، هاري
2_  بيماريهاي غير واگير
1.سوانح و حوادث
2.تالاسمي
3.فشار خون بالا
4.ديابت
5.سرطانها
6.آسم