بهداشت محيط و حرفه اي

مهندس محمد رضا وفادارمقدم کارشناس مسئول بهداشت محیط وحرفه ای
 


 

بهداشت محيط و حرفه اي

اين واحد شامل بهداشت محيط و حرفه اي مي باشد . كه نظارت بر اماكن و مراكز حرفه اي و شاغل بهداشت محيط نظارت بر اماكن تهيه و توزيع و فروش مواد غذايي و اماكن عمومي و مراكز آلوده كننده هوا ، پرتوهاي يونساز.همچنين اين واحد فعاليتهاي واحد نظارت بر مواد غذائي را انجام مي دهد.