سلامت خانواده و جمعيت


سلامت خانواده و جمعيت
 
مسئول واحد :مريم رجبلو
نام كارشناسان واحد :
مريم رجبلو : كارشناس كودكان ( كارشناسي برنامه كودكان - نظام مراقبت مرگ كودكان 59-1 ماهه)
زهرا راعي : كارشناس مادران- كارشناس سالمندان
سيده اكرم رسولي : كارشناس تنظيم خانواده ( مسئول مشاوره قبل ازدواج) - شير مادر