سلامت نوجوانان، جوانان و مدارس


سلامت نوجوانان، جوانان و مدارس

 
هدف كلي : حفظ و ارتقاء سطح سلامت دانش آموزان

 

اهداف اختصاصي:

1.       ارتقاء سطح آگاهي دانش آموزان

2.     معاينات غربالگري دانش آموزان

3.     ارتقاء سطح آگاهي مديران و مربيان بهداشتي و والدين

4.     آموزش بهداشت دهان و دندان و اجراي برنامه دهان شويه

5.     اجراي طرح آهن ياري در بين مدارس راهنمائي و متوسطه

6.     واكسيناسيون دانش آموزان

7.     برنامه شير مدرسه

8.     اجراي مهارتهاي زندگي در مدارس

9.     پيشگيري از سوانح و حوادث

10.   بهداشت محيط مدارس

11.   اجراي برنامه يد سنجي ادراري در بين دانش آموزان