آمار


آمار

    مسئول واحد : مهندس مهدي نيك پور

 
 شرح وظايف
 
   

1-سرشماري جمعيتي ونظارت وپايش سرشماري وارسال نتايج به استان وبسخوراند نتايج اطلاعات جمعيتي به مراكز بهداشتي درماني وواحدهاي ستادي

2- سرشماري بهداشتي شهرستان وارسال نتايج به واحدآماردانشگاه

3- برآورد و چاب فرمهاي آماري  ساليانه براي مركزو توزيع اوراق بين مراكز بهداشتي درماني و كنترل فرمهاي آماري ماهيانه

 4-جمع آوري و ارسال آمارماهيانه و فصلي و6ماهه به استان 

5-بايش خانه هاي بهداشت ومراكزبهداشتي درماني تحت عنوان بايش بزشك خانواده و واحدآمار طبق چك ليستهاي  تهيه شده و ارسال پسخوراند به مراكز

6- بررسي زيجهاي خانه هاي بهداشت بصورت فصلي و ثبت ذيج حياتي وارسال آن  به صورت ساليانه به استان وتهيه شاخصهاي ذيج حياتي خانه هاي بهداشت و مراكز وارسال آن به مراكزجهت بررسي و انجام مداخلات بهداشتي  

7- برگزاري جلسات آموزشي جهت بهورزان و كاردانها و يابزشكان برحسب نياز(سرشماري –ذيج حياتي – مرگ ومير-شاخص گيري – فرمهاي آماري )

8- تدوين ، اجراو ارزشيابي برنامه عملياتي واحد

9-  ثبت امارمرگ ومير به صورت ماهيانه ،فصلي وساليانه و تهيه سيماي مرگ شهرستان ساليانه  وارسال آنها به استان و استخراج اولويتهاي مرگ شهرستان جهت برنامه ريزي و مطرح شدن در كميته ها در خصوص كاهش ميزان مرگ و مير

10- برگزاري كميته مرگ وميرشهرستان وشركت در كميته ثبت وقايع حياتي و ارسال صورتجلسات آنها به استان وپيگيري مصوبات جلسات 

11-تهيه شاخصهاي بهداشتي به صورت فصلي و6ماهه وساليانه و تهيه اقلام آماري ساليانه

12- برگزاري كميته تجزيه وتحليل آماري وارسال صورتجلسات به استان و پسخوراند جلسات به مراكز جهت انجام مداخلات بهداشتي

13-همكاري با كليه واحدهاي ستادي

14-همکاری در زمینه بر طرف کردن نیازهای آمار واطلاعات ارگانهای مختلف

15- انجام ساير  امور محوله