روزجهانی بهداشت محیط 1397

 

امحاء بیش از4 تن موادغذایی تاریخ مصرف گذشته وغیربهداشتی درشهرستان خلیل آباد بمناسبت 4مهر روزجهانی بهداشت محیط مقدار4347کیلوگرم اقلام خوردنی،آشامیدنی ،آرایشی وبهداشتی تاریخ مصرف گذشته وفاسد مشکوفه دراجرای طرح توسعه وتشدیدکنترل بهداشتی موادغذایی توسط بازرسین وکارشناسان بهداشت محیط مرکزبهداشت خلیل آباد،پس ازاخذ دستورمقام قضایی وحضورنماینده ایشان به روش جداسازی وتفکیک مواد امحاء وازچرخه مصرف انسانی خارج گردید

دکترسیدمحمدهاشمی مدیرشبکه بهداشت ودرمان خلیل آبادضمن اعلام این خبرازشهروندان خواست موادغذایی موردنیازخودراازمراکزمعتبروبهداشتی خریداری وهنگام خریدبه مشخصات بهداشتی محصول بویژه سیب سلامت وتاریخ تولید وانقضاءآن توجه نمایند.