مراسم روزبهورز

مراسم روزبهورز 1397  اردوگاه شهیدجعفریان

images/ch-khalilabad/dsc_0187.jpgimages/ch-khalilabad/dsc_0219.jpg