بازدیدریاست محترم دانشگاه

بازدیدریاست محترم دانشگاه علوم پزشکی ازبیمارستان خاتم الانبیاءخلیل آباد

دکتردارابی به همراه معاونین محترم ازبخش های مختلف بیمارستان بازدید وقول مساعدجهت راه اندازی بخش هاوتکمیل پزشک متخصص داده شدمورخ17/9/1397