بازدید قائم مقام معاونت درمان دانشگاه

بازدیدقائم مقام معاونت درمان دانشگاه دکترسیدجوادحسینی به همراه دکترطالبی مدیراموربیمارستانی وتعالی خدمات بالینی،دکترانجیدنی مدیرنظارت واعتباربخشی،دکترخیامی مدیرگردشگری سلامت ،آقای عزتی مدیرخدمات پرستاری ازبیمارستان خاتم الانبیاءخلیل آبادجهت بررسی وضعیت موجودونیازهای بیمارستان

 

p