كارگزيني

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

 

كارگزيني

مسئول واحد : مصطفي مكنوني

كارمند واحد : هادي فرهادي

شرح وظايف مسئول كارگزيني :

1.      تهيه پيش نويس هاي كارگزيني از قبيل پيش نويس احكام انتقال ترميم حقوق، مرخصي، معذوريت، و نظير آن با اطلاع مقام مافوق و با رعايت قوانين و مقررات مربوطه

2.      رسيدگي به پيشنهادات و تقاضاي واصله مربوطه به تبديل وضع استخدامي، ترفيع، بازنشستگي و تعيين برقراري حقوق بازنشستگي و يا وظيفه

3.      انجام امور مربوط به تعاون بيمه و رفاه كارمندان

4.      اجراي خط مشي تعيين شده و اتخاذ تدبير لازم به منظور حسن انجام هدفهاي مورد نظر

5.      تهيه ضوابط و دستورالعمل هاي لازم

6.      شركت در كميسيون ها و جلسات مختلف

7.      پيش بيني احتياجات پرسنلي شبكه و اقدام در مورد تامين اين احتياجات

8.      مطالعه قوانين و مقررات استخدامي و اظهار نظر در مورد نحوه اجراي قوانين و مقررات مورد عمل

9.      اتخاذ تدابير لازم به منظور پيشرفت و بهبود امور جاري

10.  تهيه گزارشات لازم

شرح وظايف كارگزين:

1.      مرتب نمودن اطلاعات و آمار جمع آوري شده و انتقال آنها به پرونده هاي مربوطه

2.      استخراج اطلاعات لازم از پرسشنامه هاي مربوط كارگزيني

3.      انجام ساير امور مربوطه