حسابداري

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

حسابداري

مسئول واحد : جعفر ضيائي

كارمندان واحد :  زهره آخرتي

رئيس حسابداري شبكه و عامل مدير مالي دانشگاه

عامل مدير مالي :  فردي است كه از بين كارشناسان واجد صلاحيت و از بين پرسنل بخش رسمي و پيماني به پيشنهاد مسئول واحد و تاييد مدير مالي (خزانه دار ) دانشگاه و ابلاغ معاون پشتيباني، انتخاب و به اين سمت منصوب مي شود و كليه عمليات اجرائي مالي را زير نظر مدير شبكه و مدير مالي دانشگاه انجام خواهد داد.

شرح وظايف

1.       راهنمائي و كنترل كار حسابداران طبقه مادون

2.      تقسيم كار بين حسابداران طبقات مادون

3.     بررسي و كنترل اسناد و مكاتبات و امضاء آنها

4.     بررسي صورتحساب و تراز عمليات و امضاء آنها

5.     تهيه پيش نويس دستورات محاسباتي

6.      اقدام در مورد پرونده هاي مشكل مالي و حسابداري

7.     تهيه گزارشات لازم جهت مقام مافوق

8.     انجام ساير امور مربوطه

حسابدار

شرح وظايف

1.       ثبت اقلام از روي اسناد و برگه هاي محاسباتي در دفتر روزنامه

2.     انتقال عمليات از دفتر روزنامه به دفتر كل

3.     ثبت اقلام از روي اسناد و مدارك در دفاتر اعتبارات و تعهدات

4.     تهيه و تنظيم برگه هاي محاسباتي

5.     تهيه و تنظيم صورت عمليات روزانه

6.     انجام ساير امور مربوطه