امور عمومي

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

امور عمومي

 

مسئول واحد : مصطفی مکنونی

شرح وظايف :

1.      نظارت بر انجام امور تداركاتي واحد مربوطه طبق دستوالعملهاي موجود به دستور مقام مافوق

2.      مراقبت در نگهداري و توزيع كالا و ملزومات خريداري شده و كنترل موجودي انبار

3.      مراقبت در انجام سريع ثبت و توزيع و تحريرنامه هاي وارده و صادره

4.      كنترل حضوري و غياب پرسنل بخش

5.      نظارت برا نجام امور مربوط به انتظامات

6.      تعيين محل كار خدمتگزاران و تعيين ساعات كشيك نگهابانان

7.      نظارت بر انجام خدمات عمومي ساختمانها از قبيل تامين روشنائي يا سوخت، تلفن و غيره

8.      نظارت و كنترل ورود و خروج وسايط نقليه

     9.پاسخگوئي به مراجعين و راهنمائي آنان به واحدهاي مربوطه