واحد جلب مشارکتهای مردمی

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

واحد جلب مشارکتهای مردمی 

 
 كارشناس مسئول واحد جلب مشاركت مردمي:
 
مهندس مهدي نيك پور
 
 
 

فعاليتهاي واحد جلب مشاركتهاي مردمي

 -جلب مشاركت فعال داوطلبان سلامت جهت تامين ،حفظ وارتقاء سطح بهداشت جامعه

- تلاش براي دستيابي به روشهاي جلب مشاركت جامعه در مراحل مختلف واجراي برنامه هاي آموزشي و بهداشتي

- پيشنهاد و مشاركت در اجراي آموزشهاي عمومي جامعه در زمينه مسائل بهداشتي مربوطه

- برنامه ريزي اجرايي مناسب با شرايط محيطي وتدوين دستورالعمل هاي اجرايي

- مشاركت در پروژههاي آموزشي و تحقيقاتي كاربردي پس از تصويب وابلاغ

- ثبت اطلاعات داوطلبان سلامت در سامانه سلامت الكترونيك ايرانيان

- برگزاري كميته هاي اجرايي جلب مشاركت مردمي در ستاد شهرستان

- نظارت بر اجراي برنامه جلب مشاركت مردمي در سطح مراكز بهداشتي درماني و...