واحد گسترش شبكه و پزشك خانواده

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

                        

 
 
        واحد گسترش شبكه و پزشك خانواده      
 
 
 
 
                                                                         
                                                                                                  
                                                                                         مهندس محسن حاتمي
  
                                                                   كارشناس مسئول گسترش شبكه و پزشك خانواده
 
                                                                                                   
   
كارشناس واحد گسترش شبكه و پزشك خانواده : 
 
مقدمه:
بر اساس مصوبه سازمان جهاني بهداشت درسال 1977ميلادي ،تمامي مردم جهان بايد به سطح قابل قبولي از نظر سلامت دسترسي يافته تا بتوانند از يك زندگي سالم ومفيد بر خوردار باشند.                                                                                                     
باتوجه به اينكه مراقبتهاي بهداشتي اوليه بعنوان اساسي ترين گام رسيدن به سلامت براي مردم تعيين شده است ،در كشور مانيز براي تحقق اين هدف وتامين حفظ وارتقاء سطح سلامتي جامعه از طريق تقويت وگسترش مراكز ارائه دهنده خدمات مذكور و دستيابي به مراقبتهاي بهداشتي اوليه به عنوان اساسي ترين گام وكليد رسيدن به سلامتي براي همه كه جهت تحقق اين هدف واجرا وتوسعه مراقبتهاي بهداشتي اوليه به اقصي نقاط ميهن عزيزمان از اواخر سال 63  به همت كارشناسان ارشد وزارت وساير دست اندر كاران نظام بهداشتي ساختاري تحت عنوان شبكه هاي بهداشتي درماني طراحي وبه اجرادرامد كه در سطوح مختلف وبااستفاده از زنجيره مستحكم ارجاع امكان دسترسي سهل وآسان وسريع جامعه را به مراقبتهاي بهداشتي اوليه فراهم نموده است. 
اين واحد در ستاد مرکزبهداشت واقع شده است و وظيفه اصلي آن گسترش  و توسعه فضاي فيزيکي ، تامين نيرويانساني و تجهيز مراکز بهداشتي درماني شهري و روستايي ، پايگاههاي بهداشت و خانه هايبهداشت و پشتيباني اين واحدها از نظر پيگيري تعميرات و کسري تجهيزات و ... مي باشد.
برنامه پزشک خانواده مناسب ترين استراتژي اجراي برنامه بيمه روستايي در قالب نظام ارجاع است. در برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع پزشک عمومي و تيم وي مسئوليت کامل سلامت افراد و خانوارهاي تحت پوشش خود را بعهده داشته و پس از ارجاع فرد به سطوح تخصصي مسئوليت پيگيري سرنوشت وي را نيز بعهده دارند.يکي از مهمترين وظايف پزشک خانواده ارائه خدمات و مراقبتهاي اوليه بهداشتي است همچنين کليه خدمات سلامت در برنامه پزشک خانواده به جمعيت تحت پوشش به شکل فعال ارائه مي شود.
          برنامه پزشک خانواده در شهرستان خليل آباد در 5 مرکز بهداشتي درماني اجرا شده است و تعداد 10 نفر پزشک خانواده (با احتساب يک نفر پزشک جانشين) و 7 نفر ماما  در اين مراکز مشغول به خدمت مي باشند . از آنجا که توسعه و گسترش بهداشت جزء تفکيک ناپذيري از توسعه کلي اجتماعي -  اقتصادي کشور تلقي مي شود و برخورداري از بالاترين استانداردهاي ممکن سلامت ، فارغ از نوع نژاد ، مذهب ،باورهاي سياسي و اقتصادي و يا شرايط اجتماعي فرد يکي از حقوق اساسي بشر است ارائه خدمت به مناطق محروم در اولويت برنامه هاي واحد گسترش شبكه و پزشك خانواده  قرار دارد.
با راه اندازي شبكه هاي بهداشتي درماني كشور و پذيرش بهورزان زن و مرد براي خدمت در محيطي ترين سطح
شبكه ها يعني خانه هاي بهداشت و با توجه به وضعيت فرهنگي و سواد جامعه روستايي جذب بهورزان با مدرك تحصيلي حداقل پايان پنجم ابتدايي و حداكثر راهنمايي شروع شد و ادامه يافت( پس از گذشت يك دهه از عمر
شبكه هاي بهداشتي درماني دگرگوني خاصي، هم در سطح علمي و دانش كشور و هم در محتوي برنامه هاي اجرايي شبكه ها بوجود آمد). از يك طرف بر اثر ايجاد و راه اندازي مؤسسات آموزش عالي و ايجاد مؤسسات آموزشي و دبيرستانهاي شبانه روزي در دور افتاده ترين روستاهاي كشور حداقل تحصيلات جامعه از پنجم ابتدايي به ديپلم ارتقاء يافت و از سوي ديگرتغيير سيماي بهداشت کشور و لزوم ادغام برنامه هاي جديد در شبكه هاي بهداشتي درماني، ارتقاء سطح علمي بهورزان شاغل و دانش آموزان بهورزي را اجتناب ناپذير نمود.
 
اهم شرح وظايف :
1- ثبت اطلاعات IHNS بطور مستمر و استخراج اطلاعات مربوط به برنامه HNIS جهت برنامه ريزي
2- نظارت بر گزينش کادر کمکي
3- به اجرا دراوردن دستورالعملهاي فني واصله از وزارت متبوعه
 4- ثبت اطلاعات   d tarh
5- برنامه ريزي به منظور توسعه و گسترش واحدهاي ارائه کننده خدمات بهداشتي درماني اوليه با توجه به امکانات و اولويت ها
6- برنامه ريزي در زمينه هاي آموزشي ضمن خدمت جهت پرسنل کادر کمکي به منظور بالا بردن آگاهي و اطلاعات آنان
7- بررسي آمار فعاليت واحدها تجزيه و تحليل آن و بدست آوردن علل قوت و ضعف در اجراي برنامه ها و برنامه ريزي به منظور رفع موانع پيشرفت برنامه
8- نگهداري ضوابط ،اطلاعات .داده هاي موجود در برنامه و استفاده از آن در  برنامه ريزي هاي آينده .
9- انجام تحقيقات آماري از نظر ميزان مواليد و مرگ و مير رشد جمعيت و ميزان ابتلا به بيماريهاي واگير
10- ايجاد هماهنگي بين واحدهاي بهداشتي و ساير ارگانها ، نهاد ها بمنظور برنامه ريزي و پيشرفت در اهداف برنامه هاي بهداشتي
11- تهيه تجهيزات ونظارت در تجهيز خانه هاي بهداشت ومراكز بهداشتي درماني .
12– تهيه تجهيزات بر اساس چک ليست خانه هاي بهداشت و مراکز بهداشتي درماني
13 – نظارت مستمر بر نحوه ارائه خدمات بهداشتي درماني در خانه هاي بهداشت و مراکز بهداشتي درماني از نظر کمي و کيفي و باتوجه به امکانات و اولويت ها
14 – برآورد تأمين وسايل مورد نياز مصرفي واحدهاي بهداشتي درماني (خانه هاي بهداشت – مراکز) شهرستان بطور ساليانه و فصلي و برنامه ريزي جهت تحويل
5 1– نظارت بر تأمين نيروي مورد نياز خانه هاي بهداشت بر اساس چارت تشکيلات و پيگيري و تامين آنها
6 1– راه اندازي واحدهاي بهداشتي درماني بر اساس طرح گسترش
7 1– ارزشيابي پرسنل خانه هاي بهداشت بطور فصلي
8 1– تهيه زمين جهت احداث ساختمان خانه هاي بهداشت
9 1– پيگيري تعميرات مراکز و خانه هاي بهداشت
20- به اجرا آوردن دستورالعملهاي فني واصله از وزارت متبوعه .
21- تهيه و تنظيم طرح هايي که درارائه خدمات بهداشتي و درماني اوليه نقش برتري را ايفا مي نمايد 
22- تعيين پراکندگي جغرافيايي واحد هاي بهداشتي درماني د رمنطقه
23- بررسي و تطبيق نيروي انساني منظور شده براي واحدها  و پيشنهاد اصلاح تشکيلات آن
24-  نظارت بر اجراي ضوابط گسترش واحدهاي بهداشتي
25- مشارکت و پيگيري پروژه هاي جديد
26-پيگيري جهت جلب مشاركتهاي مردمي خيرين سلامت
27- تعيين پراکند گي جغرافيايي واحد هاي بهداشتي در منطقه و نمايش آن در نقشه   
28- بررسي و تطبيق شرايط جغرافيايي و جمعيتي منطقه با امکانات فني و پوشش واحد هاي بهداشتي و پستها
و اصلاح طرحهاي گسترش و يا تبديل واحدها
29- بررسي و تطبيق نيروي انساني منظور شده براي واحدها و پستها و اصلاح تشکيلات آن
30- نظارت براجراي ضوابط گسترش واحدهاي بهداشتي ادغام خدمات وهماهنگي واحدهاي بهداشتي
31- تهيه و اجراي پروژه هاي تحقيقات کاربردي در زمينه هاي مربوط به نظام بهداشتي درمنطقه
32- مشارکت در آموزش دانشجويان گروه پزشکي و پيراپزشکي که به واحدهاي بهداشتي تعزام مي شوند
33- گزارش تنگناها و نارسائيهاي موجود و پيشنهاد راه حل مناسب
34- هماهنگي و همکاري با برنامه هاي جاري بهداشتي در منطقه
35- تدوين ، پيشنهاد واجراي برنامه هاي بازآموزش و آموزش حين خدمات براي کارکنان بهداشتي و مشارکت
در اجراي آنها
36- انجام ساير دستورات مربوط به خدمات بهداشتي منطقه
37- توزيع و جمع آوري فرمهاي اطلاعات عمومي پايگاهها -  خانه هاي بهداشت مراکز و اطلاعات روستا

  

بیمه روستایی و پزشک خانواده
بی شک یکی از اصلی ترین وظایف دولت ،ایجاد عدالت در میان اقشارمختلف جامعه است . این رسالت در خصوص ارائه خدمات بهداشتی درمانی از اهمیت مضاعفی برخوردار است .طرح بیمه روستایی و پزشک خانواده با تصویب و تامین اعتبار از سوی کمسیون +بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی ، حمایت دولت و با هدف تحول در نظام سلامت از سال 1384 در تمام مناطق روستایی کشور به اجرا در آمد .
در این طرح با صدور دفترچه بیمه خدمات درمانی ،از طریق نظام ارجاع امکان بهره مندی از خدمات سلامت برای روستاییان فراهم می شود . در طرح فوق با پزشکان عمومی به عنوان پزشک خانواده و ماماها قراردادمنعقد می گردد تا کلیه امور مربوط به بیمه شدگان شامل امور بهداشتی و درمانی را انجام دهند .
محورهاي زير مهمترين محورهاي اجراي برنامه پزشك خانواده در راستاي پوشش بيمه اي جمعيت روستايي و شهرهاي زير 2000 نفر خواهد بود:
تنها ساختار مناسب براي ارائه خدمات سلامت در قالب بيمه روستايي شبكه هاي بهداشتي درماني كشور است. در مورد استقرار پزشك ماما يا پرستار ارائه دهندگان خدمات آزمايشگاهي خدمات دارويي و ساير خدمات درماني و بهداشتي طرحهاي گسترش شبكه ملاك خواهد بود. از سويي ديگر ملاك در خدمات بخش بستري موضوع سطح بندي در قالب اجراي ماده 193 برنامه سوم توسعه يا ماده 89 برنامه چهارم توسعه كشور مي باشد.
وجود بسته خدمات بهداشتي و درمان سرپايي در سطح پزشك خانواده كه امكان بررسي كيفيت و كميت عملكرد خدمات را فراهم مي كند. بديهي است پس از انجام هماهنگي هاي لازم با سازمان بيمه خدمات درماني وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي بسته خدمات مورد نظر را در اختيار دانشگاههاي علوم پزشكي قرار خواهد داد.
تعيين جمعيت معين براي يك تيم پزشك خانواده با انجام بررسيهاي بعمل آمده كارشناسي در برنامه كشوري اصلاح نظام سلامت و در نظر گرفتن بسته خدمات پزشك خانواده جمعيتي در حدود 2000 تا 4000 نفر بازاي هر تيم پزشك خانواده مناسب خواهد بود. بسيار ضروريست كه جمعيتهاي روستايي در قالب جمعيتهاي تحت پوشش خانه هاي بهداشت و بدون تغيير در طرحهاي گسترش شبكه تحت پوشش پزشك خانواده قرار گيرند.
تبيين مسير ارجاع كه يكي ديگر از محورهاي اصلي پزشك خانواده است در مناطق روستايي كشور بر اساس شرايط منطقه ميزان دسترسي به خدمات تخصصي طراحي راهكارهايي براي مديريت اطلاعات از سطح متخصص به پزشك خانواده و شرايط ترابري روستايي متغير خواهد بود.
شايد ساده ترين شيوه ارزشيابي برنامه پزشك خانواده سنجش ميزان رضايت گيرندگان خدمت است كه بايد در مراحل طراحي اجرا و ارزشيابي برنامه روستايي به عنوان محوري ترين شاخص موفقيت برنامه بيمه خدمات روستايي و پزشك خانواده مد نظر باشد.
از تیرماه سال 1384 بدنبال تصویب برنامه بیمه روستایی این مرکز اقدام به ثبت نام از پزشکان و کارشناسان و کاردانهای مامائی ، جهت عهده دار شدن وظایف تیم سلامت در روستاها نمود .از مرداد سال 1384 این افراد به روستاها اعزام شدند .مسئولیت پزشک توجه به جامع بودن خدمات ، تداوم خدمات و مدیریت تیم سلامت است که موظف به ارائه سطح اول خدمات به روستاییان می باشد .
1- درحال حاضر درکليه مراکز روستايي وشهري برنامه پزشک خانواده وبيمه روستايي اجرا مي گردد که جمعيتي بالغ بر39400نفر جمعيت تحت پوشش برنامه قرار دارند بطور کلي تعداد مراکز مجري برنامه پزشک خانواده 5 مرکز و تعداد تيم هاي مستقر شده 7تيم مي باشد همچنين پزشک موردنياز براساس دستور العمل پزشک خانواده 10 نفر مي باشد که 7 نفر مستقر شده و 3 نفر پزشک کسر مي باشد . درضمن تعداد 7نفر ماما جذب شده اند که خوشبختانه از نظر نيروي ماما کسري وجود ندارد .
2- تعداد شهرهاي کمتر از بيست هزار نفرشهر كندر با جمعيت 6232 نفرميباشد.
3- وضعيت ارائه خدمات پاراکلينيک هم بصورت زير مي باشد :
4- انجام آزمايش درمرکز بهداشتي درماني =2 مرکز،خليل آباد و كندر
5- انجام نمونه برداري درمرکز بهداشتي درماني =5 مرکزابراهيم آباد،سعدالدين ، ارغا ، كندر و خليل آباد
6- تعداد داروخانه فعال دولتي =4
7- ارانه خدمات توسط بخش غير دولتي =2
 
 
وضعيت طرح  گسترش شبكه در شهرستان خليل آباد
  

رديف

عنوان

طبق طرح

وضعيت موجود(فعال )

1

آ مو زشگاه بهورزي

-

-

2

مركز بهداشتي درماني شهري

2

2

3

پايگاه بهداشتي

2

2

4

مركز بهداشتي درماني روستايي

4

3

5

خانه بهداشت

24

24

 
 اهداف واحد :
                                                                                                                                                                          
1-افزايش دسترسي مردم به واحدهاي بهداشتي درماني استانداردشده                                                                                            
2- افزايش  بهره مندي مردم از مديريت جامع خدمات سلامت                                                                                                              
3- افزايش دسترسي مردم به واحدهاي بهداشتي درماني و...
4- اجراي برنامه پزشك خانواده وافزايش سطح سلامت وآكاهي مردم
5-  افزايش مراقبت تحت پوشش در قالب پرونده سلامت
 
مسئول دبير خانه بهبر (پزشك همگاني و بيمه روستائي) :  

 
اهم فعاليتهاي دبيرخانه پزشك خانواده :
 
1-انعقاد قرارداد با پزشكان و ماما ها
 
2-جمع آوري آمار ماهانه عملكرد تيم سلامت
 
3-بررسي ماهانه عدم حضور- پاس  ساعتي- وضعيت بيتوته پزشكان .
 
4-برگزاري جلسات ستاد اجرايي شهرستان-شوراي هماهنگي شهرستان.
 
5-برگزاري كميته هاي پايش و ارزشيابي- اداري و مالي- دارو-آموزش و پژوهش و...
 
6- برگزاري منظم جلسات آموزشي پزشكان و ماماها.
 
7- تهيه جدول گانت پزشكان خانواده.

8- پايش و ارزشيابي برنامه ها ي جارى.

9- مديريت و پايش برنامه پزشك خانواده و بيمه روستايي

تعریف پزشک خانواده:

پزشک خانواده دارای حداقل مدرک دکترای حرفه ای پزشکی و مجوز معتبر کار پزشکی است پزشک خانواده مسئولیت دارد خدمات سلامت را بدون تبعیض سنی ، جنسی، ویژگی های اقتصادی اجتماعی و ریسک بیماری در اختیار فرد ، خانواده ، جمعیت و جامعه تحت پوشش خود قراردهد پزشک خانواده در صورت لزوم باید برای حفظ و ارتقای سلامت ، از ارجاع فرد به سطوح بالاتر استفاده کند و مسئولیت پیگیری تداوم خدمات با او خواهد بود . افراد تحت پوشش پزشک خانواده برای دریافت خدمات بهداشتی و درمانی به او مراجعه می کنند و هر کس مایل نباشد از طریق وی وارد سیستم دریافت خدمات شود موظف است تمام هزینه های درمانی را شخصاً پرداخت نماید.

طرح پزشک خانواده و نظام ارجاع:

در این طرح بیمار فقط به یک پزشک مراجعه می کند و اطلاعات پرونده پزشکی بیمار نزد همان پزشک است و خدمات بهداشتی و درمانی مورد نیاز توسط وی یا سایر افراد تیم سلامت (پرستار،ماماوغیره) به بیمار ارائه می شود در صورت نیاز بیمار به خدمات تخصصی، با برگه ارجاع وی را به مرکز تخصصی ارجاع داده و پس از درمان شرح مراحل تشخیص و درمان در همان برگه ارجاع ثبت و از طریق بیمار به پزشک خانواده تحویل داده می شود.
به همین ترتیب در صورت نیاز به خدمات فوق تخصصی بیمار از طریق همان برگه ارجاع خدمات مورد نیاز را دریافت کرده و مجدد اطلاعات مربوط به شرح درمان در آن ثبت و تحویل بیمار می شود.
ساعت کاری پزشک خانواده :

پرونده سلامت:

پزشک خانواده موظف است پرونده سلامت جهت کلیه جمعیت تحت پوشش خود تشکیل دهد و در هر مراجعه و یا ارجاع نسبت به تکمیل آن اقدام کند.
کلیه اطلاعات پزشکی فرد در پرونده سلامت ثبت و ضبط می شود بنابراین پزشک خانواده از تاریخچه پزشکی بیمار کاملاً آگاه بوده و بر اقدامات تشخیصی و درمانی مورد نیاز آگاهی دارد.

مرکز بهداشتی درمانی شهری :

خدمات قابل ارائه عبارتند از پزشکی ، دندانپزشکی ، آزمایشگاهی ، بهداشت خانواده ، مامایی، تغذیه ، واکسیناسیون ، بهداشت محیط ( واحد آزمایشگاه و دندانپزشکی تنها در بعضی مراکز وجود دارد )هر مرکز شهری بر حسب جمعیت و وسعت منطقه تحت پوشش ممکن است دارای یک پایگاه بهداشتی ضمیمه و چند پایگاه بهداشتی غیر ضمیمه و خانه بهداشت و روستای تحت پوشش مستقیم باشد.

مرکز بهداشتی درمانی روستایی :

خدمات قابل ارائه عبارتند از پزشکی ، دارویی ، دندانپزشکی ، آزمایشگاهی ، نظارت و تدارک  خانه های بهداشت ، مامایی و بهداشت محیط  ( واحد آزمایشگاه و دندانپزشکی تنها در بعضی مراکز وجود دارد ) هر مرکز روستایی بر حسب موقعیت جغرافیایی ، چند خانه بهداشت را تحت پوشش قرار می دهد . همچنین بعضی از مراکز روستایی تعدادی از روستاها را تحت عنوان روستای اقماری و سیاری تحت پوشش خدمات خود قرار می دهند .

پایگاههای بهداشتی :

خدمات قابل ارائه عبارتند از بهداشت خانواده ، مامایی، تغذیه ، واکسیناسیون و در بعضی پایگاهها کارشناس بهداشت محیط حضور دارد . در صورت نیاز به ویزیت پزشک به مرکز بهداشتی درمانی تابعه ارجاع داده می شوند.

خدمات قابل ارائه در مراکز بهداشتی درمانی
خدمات پزشک در مراکز بهداشتی درمانی :
• ویزیت بیماران متفرقه
• ویزیت بار اول مادران باردار
• ویزیت دوره ای مادران پر خطر
• ویزیت کودکان بیمار زیر 5 سال بر اساس برنامه مانا ( مراقبت های ادغام یافته ناخوشیهای اطفال)
• ویزیت کودکان نیازمند مراقبت ویژه ارجاعی از بهداشت خانواده و ارجاع به پزشکان متخصص در صورت نیاز
• ویزیت و معاینه زنان واجد شرایط بصورت سالانه
• ویزیت سالمندان
• انجام معاینات دوره ای دانش آموزان مقاطع ابتدایی ، راهنمایی و دبیرستان و ارجاع به پزشک متخصص در صورت نیاز
• ویزیت و تکمیل فرم شرح حال بیماران روانی
• پیگیری اختلالات بیماریهای  دانش آموزان و تشکیل پرونده بیماری در صورت نیاز نظارت ومشارکت در انجام آموزشها ( کودک ، مادر سالمندان و ....)
• شناسایی بیماران مبتلا به التور ، سل ، مالاریا و....... و تهیه نمونه از موارد مشکوک
• آگاهی از وضعیت بیماریهای شایع جمعیت تحت پوشش
• ویزیت افرادی که جهت صدور کارت معاینه پزشکی از اماکن مراجعه می کنند

 

در هر مرکز یک نفر پزشک مسئول مرکز مشغول فعالیت است که علاوه بر وظایف مربوط به پزشک عهده دار وظایف زیر نیز می باشد :
  • نظارت بر کلیه امور فنی و اداری کلیه واحدهای مرکز بهداشتی و درمانی و پایگاههای تابعه 
  •  نظارت بر درخواست اقلام بهداشتی
  • بازدید از پایگاههای تابعه و نظارت بر عملکرد آنها
  • نظارت بر نحوه تجویز شیر مصنوعی
  • تشکیل کمیته رابطین و کمیته ارتقای سلامت
  • شناسایی و اولویت بندی مشکلات سلامت منطقه تحت پوشش و اقدام در جهت رفع آنها
  • تجزیه و تحلیل عملکرد واحدها و نظارت بر استخراج آمار و شاخصهای کلیه فرایندهای مرکز بهداشتی درمانی و پایگاههای تابعه و صدور مرخصی در صورت نیاز
  • درخواست و نظارت بر تجهیزات مورد نیاز مرکز بهداشتی درمانی و پایگاههای تابعه

 

مدارک لازم جهت صدور اولیه دفترچه روستایی:
 
1-تکمیل فرم صدور اولیه و تأیید آن توسط خانه بهداشت و شورای روستا.
2-ارائه یکی از مدارک زیر جهت شناسایی و صحت سکونت فرد در روستا یا شهرهای زیر 20000نفر.
الف: فیش آب ، برق، گاز یا تلفن
ب: سند مالکیت و یا اجاره نامه که به تائید شورای محل و یا نیروی انتظامی رسیده باشد.
ج: تصویر سرکوپن روستایی
د: ارائه کدپستی برای ساکنین شهرهای زیر 30هزار نفر
3-ارائه کد ملی
4-اصل و کپی شناسنامه کلیه اعضاء(تصویر صفحه اول و دوم شناسنامه سرپرست و فرزندان بالای 18سال و تصویر صفحه اول مابقی اعضاء)
5-یک قطعه عکس 4×3 (برای افراد بالای 2سال)
 
شرایط لازم جهت صدور اولیه دفترچه روستایی:
 
1-سکونت در روستا یا شهرهای زیر20000نفر به مدت حداقل 6ماه
2-رعایت شرط خانوار(بیمه نمودن تمامی افراد واجد شرایط خانواده)
3-عدم داشتن بیمه از سایر سازمانهای بیمه گر
4-کارگان فصلی در صورتی که بیش از 6 ماه متوالی روستا را ترک نمایند. مشمول بیمه درمان روستاییان نخواهند شد.
 مدارک لازم جهت افزایش عائله:
1-تکمیل فرم بیمه نامه افزایش عائله و تأئید آن توسط خانه بهداشت و شورای روستا
2-اصل و کپی صفحه اول و دوم شناسنامه سرپرست و بیمه شده
3-ارائه کد ملی بیمه شده
 
 مد
ارک لازم جهت تعویض دفترچه روستایی:
1-ارائه آخرین دفترچه معتبر که برگه تعویض آن به تأئید خانه بهداشت و شورای محل رسیده باشد.
2-یک قطعه عکس 4×3 برای افراد بالای 2سال سن
3-ارائه شناسنامه فرزندان اناث بالای 15 سال و ذکور بالای 18 سال
 
 
 مدارک لازم جهت تمدید دفترچه روستایی:

1-ارائه آخرین دفترچه فاقد اعتبار که به تأئید خانه بهداشت و شورای محل رسیده باشد.
2-ارائه شناسنامه سرپرست
3-ارائه شناسنامه فرزندان اناث بالای 15 سال و ذکور بالای 20 سال