وظايف ،خدمات و تجهيزات واحد گسترش

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

 

 
وظايف واحد گسترش
 

آموزش:

1.       هماهنگی در اجرای برنامه آموزشی پزشکان و پرسنل بدو خدمت

2.       هماهنگی در اجرای برنامه آموزشی پزشک خانواده

3.       هماهنگی در اجرای برنامه باز آموزی بهورزان

4.       هماهنگی در اجرای آموزش مداوم پزشکان

پایش و نظارت:

1.       هماهنگی و اجرای پایش از واحد های مجری برنامه بیمه روستایی

2.       هماهنگی در اجرای برنامه پایش پزشک خانواده

3.       شرکت در برنامه پایش پزشک خانواده

4.       انجام پایش های اختصاصی

5.       جمع بندی پایش های انجام شده

طرح گسترش:

1.       بازنگری طرح های گسترش بر اساس ضوابط ابلاغی

2.       اصلاح اطلاعات جمعیتی در برنامه نرم افزاری طرح های گسترش

3.       اصلاح اطلاعات تجهیزاتی در برنامه نرم افزاری طرح های گسترش

4.       اصلاح اطلاعات پرسنلی در برنامه نرم افزاری طرح های گسترش

5.       اصلاح اطلاعات عمومی در برنامه نرم افزاری طرح های گسترش

6.       هماهنگی با واحد های ستادی جهت تاءمین فرم های مورد نیاز


 

بیمه روستائی:

1.       هماهنگی با معاونت بهداشتی دانشگاه جهت امورمربوطه

2.       هماهنگی با بیمه خدمات درمانی جهت امور مربوطه

3.       جمع بندی آمار بیمه روستایی و ارسال به بیمه خدمات درمانی

4.       جمع بندی آمار بیمه روستایی و ارسال معاونت بهداشتی دانشگاه

5.       درخواست وجه جهت پرداخت پرسنل و طرح پزشک خانواده

6.       درخواست وجه جهت پرداخت دارویی طرح پزشک خانواده

7.       ارسال لیست پرداختی به معاونت بهداشتی(اعم از پرسنل و پاراکلنیک)

8.       ارسال لیست عملکرد ماهیانه پزشک خانواده به امور مالی شبکه جهت دریافت حقوق

نیروی انسانی:

1.       جمع بندی،پیگیری،تامین و توزیع نیروی انسانی موردنیازواحدهای تحت پوشش با هماهنگی واحدهای ستادی

2.       برآورد نیروی انسانی کلیه واحدها در قالب دستورالعمل مربوطه

3.       درخواست نیروی انسانی مورد نیاز به صورت فصلی و موردی

4.       عقد قرارداد با پرسنل پزشک خانواده
 

تجهیزات:

1.       نیازسنجی تجهیزات پزشکی کلیه واحدهای تابعه طبق چک لیست مربوطه

2.       درخواست مجوز خرید تجهیزات ازمعاونت بهداشتی

3.       نظارت بر کیفیت اقلام خریداری شده

4.       تاکید درخواست های ارسالی از واحدهای تابعه وپیگری تا وصول اقلام به واحدها

 

تعریف
گروهی از صاحبان دانش و مهارت در حوزه خدمات بهداشتی ـ درمانی که بسته خدمات سطح اول را در اختیار جمعیت تحت پوشش خود قرار می دهند. پزشک خانوار و ماما اعضاء اصلی تیم سلامت، از نظر سازمان بیمه خدمات درمانی می باشند که به همراه ارائه داروهای مورد نیاز روستائیان تشکیل مرکز فعال بهداشتی ـ درمانی را در روستا می دهند. خدمات پاراکلینیک نیز بخشی از وظایف تیم سلامت می باشد که در صورت ارائه آن در مرکز، حق سرانه مربوط به آن پرداخت خواهد گردید.
1- پزشک خانوار
پزشک عمومی شاغل در مراکز بهداشتی ـ درمانی که بر اساس تقسیمات منطقه و شهرستان حداکثر تعداد 4000 نفر جمعیت روستایی دارای دفترچه بیمه روستایی را تحت پوشش خود قرار داده است و مسئولیت حسن اجرای وظایف تیم سلامت به عهده وی می باشد.
شرح وظایف
ـ اقامت در محل يا مرکز مشخص شده در دو شیفت کاری (حداقل 8 ساعت) و براساس زمان بندی مورد توافق با اداره کل بیمه خدمات درمانی استان و مسووليت اداري و فني مركز بهداشتي درماني و خانه هاي بهداشت تابعه و مدیریت تیم سلامت
ـ تشکيل پرونده سلامت جهت بيمه شدگان تحت پوشش در اولین مراجعه به پزشک و تکمیل آن در مراجعات بعدی
ـ ورود اطلاعات مربوط به مراجعین در ليستهای مربوطه جهت تکمیل جدول شماره 1 (فرم ثبت اطلاعات مراجعات مرکز به اداره کل بيمه خدمات درماني استان)
ـ پيگيري و تکميل پرونده سلامت بيماران در ارجاع به سطوح بالاتر و برگشت از ارجاع
ـ ویزیت بیمار و تجویز دارو و خدمات پاراکلینیک سطح اول و یا سایر خدمات پاراکلینیک مجاز برای پزشک عمومی که در بسته خدمتی سطح اول موجود نمی باشد.
ـ تکميل محل مخصوص ارجاع دفترچه (فرم ارجاع) در مواقع ارجاع به سطوح بالاتر با رعايت موارد ذيل:
ذکر تشخيص احتمالي، نوع تخصص يا بيمارستان مورد نظر، ثبت کد ارجاع و مهر و امضاء برگ اول و دوم
ـ ارائه بسته هاي خدمتي مشخص شده به بيمه شدگان

- سياستگذاري براي تعيين خط مشي مركز و تنظيم برنامه با مشاركت دادن واحدهاي زير مجموعه

- بازديد محيطي از منطقه تحت پوشش و برقراري ارتباط مردمي

- تهيه و جمع بندي و ارسال گزارشات ماهانه به مركز بهداشت شهرستان

- اجراي ضوابط بيمه اي ابلاغ شده از طرف مركز بهداشت شهرستان و همكاري با بازرسان بيمه خدمات درماني

ـ تماس تلفنی با فوریتها در موارد اورژانس
ـ هماهنگی تلفنی با کارشناس مقیم بیمارستانی یا پرستار مشاور
تبصره : در مواردیکه بیمار نیاز به مراقبت پزشکی دارد در صورت صلاحدید پزشک، حضور یکی از اعضای تیم سلامت در تمام مراحل انتقال بیمار به مرکز ارجاع شده ضروری می باشد.
- كنترل حضور و غياب پرسنل و شرکت در جلسات هيات امناء روستا
- شركت در جلسات آموزشي مركز بهداشت شهرستان و تشكيل جلسات آموزشي براي واحدها

 
عناوین اصلی بسته خدمتی پزشک :

بسته خدمتی پزشک
1- پزشك عمومي: يك پزشك، براي حداكثر 4000 نفرجمعيت تحت پوشش
• مسووليت اداري و فني مركز بهداشتي درماني و خانه هاي بهداشت تابعه (مديريت تيم سلامت)
• ارائه خدمات فعال سلامتی به جمعيت تحت پوشش بويژه آنانكه نيازمند خدمت هستند ولي مراجعه نمي كنند
• تشكيل و تكميل پرونده سلامت خانوار و سوابق پزشكي افراد و بيماريابي فعال
• اجراي برنامه هاي ادغام يافته خدمات سلامتي ابلاغي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي
• ويزيت بيمار (شرح حال- معاينه فيزيكي، انتخاب روش درماني، نسخه نويسي، طراحي مسير تشخيص و درمان و پيگيري درمان شامل ارجاع و برگشت ارجاع، پيگيري بستري و اخذ پذيرش از بيمارستان در صورت لزوم) در جمعيت تحت پوشش
• انجام اقدامات عملي پزشكي يا جراحي سرپايي قابل انجام توسط پزشك عمومي (احياء - بخيه - سونداژ ادراري و معدی، آتل گذاری و ...)
• مشاوره پزشكي و ارائه آموزش هاي لازم (حضوري يا تلفني)
• درخواست آزمايشات روتين يا غربالگري برای گروه هاي خاص مراجعه كننده ( زوجين در شرف ازدواج، صنوف و..)
• تائيد كارت بهداشتي صنوف و كارگران
• پيگيري درمان بيماران مزمن در مراكز بهداشتي درماني و در صورت لزوم در منزل
• پيگيري مراحل درمان بيمار درصورت دسترسي به اطلاعات شامل: ارجاع و برگشت ارجاع و بستري، پذيرش و ترخيص از بيمارستان
• ارجاع به پزشك يا مركز تخصصي و فوق تخصصي معرفي شده توسط سازمان بيمه خدمات درماني
• مشاركت و نظارت بر اجراي تزريقات، سرم تراپي و پانسمان
• كمك به پيشگيري از بروز يا تشديد بيماريهاي قابل پيشگيري اعم از واگيردار يا غيرواگير
• صدور گواهي فوت، گواهي سلامت براي ورزشكاران، سربازان و....
• تنظيم و تكميل فرم گزارش بيماري ها (موارد فوري و غير فوري)
• ثبت شرح حال و تشخيص و اقدامات انجام شده در دفتر مخصوص براي مراجعين
• بررسي و پيگيري مشكلات واحدهای زير نظر
• نظارت بر عملكرد واحدها
• كنترل حضور و غياب پرسنل
• شرکت در جلسات هيات امناء روستا
• شركت در جلسات آموزشي مركز بهداشت شهرستان
• سياستگذاري براي تعيين خط مشي مركز و تنظيم برنامه با مشاركت دادن واحدهاي زير مجموعه
• مشاركت در برگزاري جلسات آموزشي براي پرسنل مركز، بهورزان، بيمه شدگان و مراجعين
• بازديد محيطي از منطقه تحت پوشش
• برقراري ارتباط مردمي
• تهيه و جمع بندي و ارسال گزارشات عملكرد ماهانه به مركز بهداشت شهرستان (پيوست شماره 2 قرارداد با بيمه)
• اجراي ضوابط بيمه اي ابلاغ شده از طرف مركز بهداشت شهرستان و همكاري با ناظرين ستاد
• ثبت تمامي خدمات در دفترچه بيمه
• تسهيل و نظارت بر اعزام موارد اورژانس به بيمارستان
• ثبت و تجزيه و تحليل و ارائه گزارش پيرامون ميزان و كيفيت خدمات ارائه شده به صورت داوطلبانه
• ويزيت بيمار (شرح حال- معاينه فيزيكي، انتخاب روش درماني، نسخه نويسي، طراحي مسير تشخيص و درمان و پيگيري درمان شامل ارجاع و برگشت ارجاع، پيگيري بستري و اخذ پذيرش از بيمارستان در صورت لزوم) و تشکیل و تکمیل پرونده سلامت و -- -- سوابق پزشکی افراد و بیماریابی فعال
• اعمال سرپایی قابل انجام توسط پزشک عمومی و تائيد كارت بهداشتي صنوف و كارگران
• ويزيت بيمار در محدوده تحت پوشش مرکز بهداشتی ـ درمانی و ارائه خدمات فعال سلامتی به جمعيت تحت پوشش بويژه آنانكه نيازمند خدمت هستند ولي مراجعه نمي كنند و ويزيت اوليه تمام جمعيت تحت پوشش و تشكيل پرونده سلامت خانوار
پيگيري مراحل درمان بيمار در صورت دسترسي به اطلاعات لازم از :
الف) ارجاع و برگشت ارجاع
ب) بستري، پذيرش و ترخیص از بيمارستان
• پیگیری درمان بیماران مزمن در مراکز بهداشتی درمانی (و در صورت لزوم در منزل) و تنظيم و تكميل فرم گزارش بيماري ها (موارد فوري و غير فوري)
• نظارت بر انجام تزريقات، سرم تراپي، پانسمان
• تهيه و جمع بندي و ارسال گزارش عملکرد ماهيانه (پیوست شماره 5 قرارداد)
همکاري با ناظرین ستاد
• مدیریت تیم سلامت
• مشارکت در برگزاری کلاسهای آموزشی برای پرسنل، بهورزان، بیمه شدگان و مراجعین
• مشاوره تلفني و مشاوره پزشكي و ارائه آموزش هاي لازم
• کمک به پیشگیری از بروز یا تشدید بیماریهای قابل پیشگیری (اعم از واگیر یا غیر واگیر)
• ثبت تمامی خدمات در دفترچه بیمه
• تسهیل و نظارت بر اعزام به بيمارستان (در موارد اورژانس)
• ارجاع به پزشک یا مرکز تخصصی و فوق تخصصی معرفی شده توسط سازمان بیمه خدمات درمانی
• اجرای برنامه های ادغام یافته خدمات سلامت ابلاغی وزارت بهداشت17 ثبت و تجزیه و تحلیل و ارائه گزارش پیرامون میزان و - -- کیفیت خدمات ارائه شده به صورت داوطلبانه
• انجام اقدامات عملي پزشكي يا مشاركت و نظارت بر اقدامات (احياء - بخيه - سونداژ ادراري و معدی، آتل گذاری و ...)
• درخواست آزمايشات روتين يا غربالگري برای گروه هاي خاص مراجعه كننده ( زوجين در شرف ازدواج، صنوف و..)
• ارجاع به مراكز تخصصي و  پيگيري موارد ارجاع شده
• ثبت شرح حال و تشخيص و اقدامات انجام شده در دفتر مخصوص براي مراجعين
• بررسي و پيگيري مشكلات واحدهای زير نظر و   نظارت بر عملكرد واحدها
• صدور گواهي فوت، گواهي سلامت براي ورزشكاران، سربازان و....
ماما
ماما يا پرستار براي ارائه خدمات مامايي، پرستاري، داروياري: براي هر 2 پزشك يك ماما و نفر دوم موردنياز می تواند پرستار باشد و براي مراكز واجد يك پزشك نيز حداقل يك ماما در نظر گرفته مي شود.
به منظور دسترسی هر چه آسانتر روستائیان به خدمات بهداشتی و درمانی مامائی حضور ماما در تیم سلامت الزامی می باشد.
ـ در هر مرکز بهداشتی ـ درمانی به ازای هر دو پزشک، حضور یک ماما و چنانچه تنها یک پزشک در مرکز مستقر شده باشد حداقل وجود یک ماما الزامی است.
ـ در صورتیکه مرکز به بیش از یک ماما احتیاج داشته باشد نفر اول باید حتماً ماما و نفر دوم می تواند پرستار باشد.
ـ مراکز ارائه دهنده خدمات به روستائیان در شیفتهای صبح و بعد از ظهر (به مدت 8 ساعت به اقتضای وضعیت آب و هوایی و فرهنگی منطقه) باحضور پزشک وماما در تمام روزهای کاری، موظف به ارائه خدمات درمانی می باشند. ستاد استانی مکلف است برنامه زمانی ارائه خدمات را در دو شیفت صبح و عصر به گونه ای طراحی کند که از نظر زمانی پاسخگوی بیشترین بار مراجعه بیمه شدگان باشد.
ـ درروزهای غیبت موجه پزشک یا تعطیلی داروخانه بیش از دو روز در طول یک ماه، مرکز غیر فعال تلقی شده وکل سرانه مربوطه روزهای بعد قابل کسر می باشد.در صورت غیبت غیر موجه تا دو روز فقط سرانه پزشک کسر می شود و چنانچه بیشتر از دو روز باشد سرانه کل مرکز برای آن روزها کسر می شود. بدیهی است شرکت پزشکان و ماماها در جلسات آموزشی با هماهنگی مرکز بهداشت با اداره بیمه خدمات درمانی و با اطلاع رسانی به مردم منطقه شامل این بند نمی باشد.
ـ عدم ارائه مابقی خدمات سطح اول به جمعیت تحت پوشش مرکز موجب کسر سهم آن خدمت به تناسب روزها از سرانه مربوطه خواهد شد.
ـ در صورت عدم امکان جذب ماما در یک مرکز جایگزینی پرستار به نحوی که ارائه خدمات مامایی متوقف نشود و با اطلاع کتبی به اداره کل بیمه خدمات درمانی استان مربوطه بلامانع است.
ـ جذب پرستار به جای ماما حداکثر تا سقف 5% تعداد ماماهای تیم سلامت قابل قبول است.در صورت نبود ماما در مرکز، وزارت بهداشت متعهد به آموزش خدمات مامایی و ارائه گواهی آموزشی به این پرستاران می باشد.
ـ تغییرات فهرست و مشخصات مراکز تخصصی طرف قرارداد بیمه روستایی در سطح دوم و بالاتر و خدمات ارائه شده در هر یک از آنها توسط ادارات کل بیمه خدمات درمانی حداکثر ظرف مدت یک ماه به شبکه های بهداشتی درمانی ارائه می شود .به متخصصین طرف قرارداد در صورت تکمیل فرم بازگشت ارجاع معادل 20 درصد ویزیت (مطابق تعرفه های مصوب) به عنوان پاداش پرداخت می شود.
ـ ساعات کار ماما همانند ساعات حضور پزشک در مرکز می باشد. در ساعات غیر اداری، (شب و ایام تعطیل) حضور ماما الزامی نمی باشد.

 
بسته خدمتی ماما شامل :

بسته خدمتی مامایی
1 تهیه پاپ اسمیر ـ گذاردن IUD
2 معاینه زنان در مورد بیماری های مرتبط
3 کنترل حاملگی و معاینات روتین بارداری ـ ارائه خدمات مامایی حین، قبل و بعد از بارداری بر اساس شرح وظایف ابلاغی وزارت بهداشت
4 ارجاع موارد غیر طبیعی و مشکل دار به پزشک خانوار (یا در صورت نیاز به متخصص مربوطه)
5 درخواست دارو و آزمایشات روتین بارداری و ارجاع به واحد بهداشت دهان و دندان
6 آموزش علائم خطر در زمان بارداری به مادران باردار ـ نحوه شیردهی پس از زایمان ـ تغذیه مناسب ـ بهداشت دهان و دندان و . . .
7 شناسایی و پیگیری مادران باردار با علائم ویژه و پرخطر
8 شناسایی جمعیت واجد شرایط تنظیم خانواده و آموزش و مشاوره آنها
9 اقدامات جانبی قبل و بعد از زایمان برای مادر ـ انجام زایمان (در صورت وجود مرکز تسهیلات زایمانی) و تزریق ویتامین k و واکسیناسیون نوزاد
10 اجرای برنامه های ادغام یافته ابلاغی وزارت بهداشت
11 ارائه خدمات پرستاری
خدمات داروئی
ـ هر مرکز بهداشتی درمانی، به منظور ارائه هر چه بهتر خدمات بهداشتی ـ درمانی سطح اول لازم است تا داروی مورد نیاز بیمه شدگان را تأمین نماید.
ـ چنانچه مرکز دارای داروخانه ملکی باشد، تأمین دارو از طریق شبکه های بهداشت و درمان شهرستان میسر است.
ـ چنانچه مرکز فاقد داروخانه ملکی باشد، می تواند جهت تأمین داروی مورد نیاز با داروخانه خصوصی مستقر در روستا قرارداد منعقد نماید.
ـ پزشک خانواده مجاز به تجویز داروهای خارج از تعهد بسته خدمتی سطح یک برای بیمه شدگان روستایی نمی باشد. مگر تمدید نسخه ادامه درمان بیماریهای مزمن دیابت، فشار خون، اعصاب و روان، نارسایی کرونری و قلبی. پرداخت هزینه اینگونه نسخ تنها در خصوص بیماریهایی که راهکارهای بالینی آن توسط وزارت بهداشت ابلاغ شده (اعصاب و روان و نارسائی قلبی) و به شرط درج عبارت «تمدید نسخه متخصص» در بالای نسخه امکانپذیر بوده و در خصوص سایر بیماریهای مزمن تا ابلاغ راهنما های بالینی مربوطه به پزشکان خانواده، پرداختی بابت هزینه نسخ از سوی اداره کل صورت نمی گیرد.
ـ در صورت عدم تأمین دارویی (از داروهای سطح اول) از نسخه تجویزی پزشک (توسط داروخانه طرف قرارداد مرکز بهداشت) که بیمه شده ناچار به تهیه دارو از سایر داروخانه های طرف قرارداد سازمان (خارج از مرکز) باشد.5/1 برابر کل هزینه نسخه دارویی مذکور از اعتبارات سرانه مرکز کسر می گردد.
ـ ادارات کل مکلف به انعقاد قرارداد با تعدادی داروخانه معتمد در سطح شهر جهت ارائه خدمات دارویی به اینگونه بیمه شدگان می باشند. بدیهی است که رسیدگی و پرداخت اسناد صندوق روستایی این داروخانه ها مطابق سایر صندوقها به صورت F.F.S می باشد.
ـ در ساعات عدم حضور دارویار در مرکز لازم است تا بخشی از داروهای مورد نیاز در اختیار پزشک قرار گیرد تا در صورت مراجعه بیماران امکان تأمین دارو میسر باشد.
نحوه ارائه خدمات دارویی توسط داروخانه هاي مراکز بهداشتی درمانی در طرح بیمه روستائی به طریق زیر است :
1ـ داروخانه خصوصی در روستا وجود دارد و اقدام به انعقاد قرارداد با مرکز بهداشتی درمانی نموده است.الف ـ در صورت وجود داروخانه فعال در مرکز بهداشتی درمانی باید نسبت به تعطیل آن اقدام نماید.
ب ـ مرکز بهداشتی درمانی تنها اقدام به دائر کردن یک گنجه داروئی جهت موارد خارج از ساعات موظف فعالیت مرکز بهداشتی درمانی نموده است، در اینصورت اقلام داروئی گنجه داروئی بر اساس نظر پزشک روستا و توسط داروخانه خصوصی تأمین می گردد.
ج ـ نظارت برنحوه مصرف داروهای موجود در گنجه دارویی بر عهده پزشک مرکز می باشد.
د ـ تعرفه مصوب " حق فنی داروساز" تنها در صورتی که خدمات داروئی توسط داروساز و در محل داروخانه های خصوصی ارائه شود از بیمار اخذ می شود.
هـ ـ چنانچه داروی بیمار از گنجه داروئی مرکز تأمین شود دریافت هرگونه وجهی به عنوان "حق فنی" یا "هزینه نسخه پیچی" ممنوع است.
2ـ داروخانه در روستا وجود ندارد و هیچ داروخانه خصوصی با مرکز بهداشتی درمانی قرارداد ندارد.
الف ـ داروخانه مرکز بهداشتی درمانی فعال می شود.
ب ـ ارائه دهنده خدمات داروئی باید در برنامه های آموزشی دارویاری که در سطح مراکز بهداشتی درمانی ارائه خواهد شد شرکت نماید.
ج ـ پزشک موظف است داروی بیمار را پس از دریافت کنترل کند.
د ـ اخذ هرگونه وجهی بابت "هزینه نسخه پیچی" یا " تعرفه حق فنی" ممنوع است.
هـ ـ در صورت امکان بکارگیری مسئول فنی در داروخانه مرکز بهداشتی درمانی اخذ تعرفه حق فنی داروساز وجاهت قانونی دارد.
4ـ خدمات پاراکلینیک
خدمات آزمایشگاهی : خدمات آزمایشگاهی قابل ارائه در سطح اول بیمه روستائی مشمول 18 کد و شامل موارد ذیل است :
CBC diff-ESR-CRP-FBS و GCT و GTT-BUN-WRIGHT-WIDAL-U/A-STOOL EXAM-URIC ACID- CHOLESTROL--TG-AST-ALT-BILLIRUBIN(TOTAL-DIRECT)
تبصره : در خصوص زنان باردار موارد ذیل نیز در سطح یک در تعهد می باشد :
Gravindex-VDRL-U/C-Hbs Ag-lindirect coombs-Rh وBG – پاپ اسمیر

ـ مراکز بهداشتی درمانی طرح بیمه روستایی در صورتیکه یکی از شرایط زیر را دارا باشند می توانند خدمات آزمایشگاهی را به بیمه شدگان ارائه نمایند، در غیر اینصورت ادارات کل مکلف به کسر سهم مربوطه از سرانه مرکز و قرارداد با آزمایشگاههای دولتی یا خصوصی طرف قرارداد بیمه روستایی می باشند :
1. مرکز بهداشتی درمانی مجری برنامه دارای آزمایشگاه فعال باشد.
2. فاصله آزمایشگاه طرف قرارداد مرکز بهداشتی درمانی برای ارائه خدمات آزمایشگاهی تا مرکز مزبور حداکثر نیم ساعت فاصله با خودروی معمول در منطقه باشد.
5- خدمات رادیولوژی :
شامل کلیه رادیوگرافی های ساده مرتبط با تروما و CxRay می باشد.
ـ مراکز بهداشتی درمانی طرح بیمه روستایی در صورتیکه یکی از شرایط زیر را دارا باشند می توانند خدمات رادیولوژی را به بیمه شدگان ارائه نمایند، در غیر اینصورت ادارات کل مکلف به کسر سهم مربوطه از سرانه مرکز و قرارداد با مراکز رادیولوژی دولتی یا خصوصی طرف قرارداد بیمه روستایی می باشند :
1. مرکز بهداشتی درمانی مجری برنامه دارای رادیولوژی فعال باشد.
2. فاصله رادیولوژی طرف قرارداد مرکز بهداشتی درمانی برای ارائه خدمات رادیولوژی تا مرکز مزبور حداکثر نیم ساعت فاصله با خودروی معمول در منطقه باشد.
ـ به منظور ایجاد وحدت رویه در نحوه ارائه خدمات پاراکلینیک در هر شهرستان تنها یک نوع قرارداد (پرداخت F.F.S و یا پرداخت سرانه) قابل قبول می باشد و در صورت عدم ارائه خدمات آزمایشگاه و رادیولوژی اداره کل، ضمن عدم پرداخت سهم مربوطه نسبت به عقد قرارداد با سایر مراکز دولتی و غیر دولتی اقدام خواهد نمود.
تبصره : پزشک خانواده می تواند (در محدوده تعیین شده توسط سازمان)، سایر موارد آزمایشگاه و تصویربرداری که شامل بسته خدمتی سطح اول نبوده ولی پزشک عمومی مجاز به درخواست آن می باشد، را در دفترچه بیمه تجویز نماید.
ـ پزشک خانواده کلیه خدمات پاراکلینیکی اعم از آزمایشگاه، رادیولوژی، سونوگرافی، پاپ اسمیر و . . . که در تعهد سازمان بوده و مجاز به تجویز آن هست، می تواند در دفترچه بیمه درخواست نماید.
ـ هزینه کدهای درخواستی سطح اول به صورت Percapita بوده و هزینه سایر موارد درخواستی نسخه که خارج از بسته خدمتی سطح اول باشد به صورت F.F.S به مرکز مربوطه قابل پرداخت است.
ـ در هر حال در هر کدام از حالتهای ذکر شده که سرانه خدمات آزمایشگاهی و یا رادیولوژی به مرکز بهداشتی درمانی پرداخت می شود، در صورت مراجعه بیمه شده به سایر مراکز دولتی یا خصوصی پاراکلینیک طرف قرارداد بیمه در سطح شهر، ارائه خدمات به صورت آزاد بوده و سازمان تعهدی در قبال پرداخت اسناد به مؤسسه مذکور را ندارد. بدیهی است اطلاع رسانی لازم به مؤسسات در این خصوص توسط ادارات کل ضروری است.
ـ در شهرستانهایی که قرارداد پاراکلینیک با مرکز بهداشت منعقد شده است، جهت توجیه مؤسسات پاراکلینیک در عدم پذیرش نسخ پاراکلینیک سطح اول درمانی، لازم است اطلاع رسانی به مؤسسات مربوطه صورت بگیرد.

تجهیزات مورد نیاز مراکز بهداشتی درمانی روستایی شامل موارد زیر می باشد :

تجهیزات اتاق پزشک :
، گوشی، اتوسکوپ،تخت معاینه ، کپسول اکسیژن، نگاتوسکوپ، ترمومتر، ECG ، ترازو، چکش رفلکس، فشارسنج،افتالموسکوپ ، پایه سرم، داروهای اورژانس،چراغ قوه

تجهیزات اتاق مامایی :
تخت ، وسایل پاپ اسمیر، گوشی مامایی، چراغ پایه دار، اسپکولوم،ژنیکو
 کپسول،ست IUD  ، فشارسنج، فور یا اتوکلاو ،اکسیژن با مانومتر
تجهیزات رادیولوژی :
، دستگاه ظهور فیلم، فیلم،دستگاه X – Ray

تجهیزات اتاق آزمایشگاه :
سانتریفوژ میکرو هماتوکریتq لام نئوبارq Cell Counter q میکروسکوپ q
 کرنومترq شیکرq کانتر دستی/دیفq فور یااسپکتروفتومتر یا فتومتر اتوکلاوq

تجهیزات اتاق اورژانس :
لارنگوسکوپq Airway q لوله تراشهq تختq سیلندراکسیژن باچرخ مربوطو مانومترq
انواع سوندq ترالی اورژانسq تخته احیاءq پایه سرمq ساکشنq
،انواع تامپون،ست جراحی،ست پانسمان

وظايف بهورز
 

در مراكز بهداشتي درماني شهري طرف قرارداد بيمه، كليه فعاليتهاي مربوط به بهورز توسط كاردانها و كارشناسان اجرا خواهد شد.
• آمار گيري جمعيت تحت پوشش (بر حسب سن - جنس - زنان همسردار - كودكان و......)
• تشكيل پرونده خانوار (گرفتن شرح حال شامل مشخصات وضعيت بارداري، وضعيت اجتماعي، سابقه بارداري و زايمان، سابقه ابتلا به بيماري و رفتارهاي پرخطر) و به روز كردن اطلاعات در پرونده خانوار
• تنظيم و تكميل فرم درخواست لوازم مصرفي تنظيم خانواده از واحد دارويي
• ثبت ورود و خروج لوازم مصرفي تنظيم خانواده در دفاتر مربوط و بررسي موجودي
• قفسه چيني لوازم مصرفي، كنترل تاريخ انقضاء
• شناسايي افراد واجدشرايط تنظيم خانواده در جمعيت تحت پوشش
• آموزش اهميت كنترل جمعيت و عواقب سوء ناشي از رشد بي رويه آن در توسعه اجتماعي ،اقتصادي، فرهنگي و...
• تشكيل و تنظيم فرم فاصله گذار
• آموزش گروه هاي هدف برای آشنايي با روش هاي موجود تنظيم خانواده
• توزيع لوازم مصرفي جلوگيري از بارداري در جمعيت فعال تنظيم خانواده
• اقدامات عملي مربوط به تنظيم خانواده از قبيل (آيودي- تزريق دپو )
• ترغيب و تشويق زنان باردار پر اولاد به بستن لوله ها
• معاينه روتين و دوره اي افراد فعال تنظيم خانواده
• واكسيناسيون روتين گروه هدف (ازدواجي )
• تنظيم معرفي نامه براي انجام آزمايشات روتين قبل از ازدواج
• شناسايي افراد باردار تحت پوشش بصورت اكتيو
• تشكيل پرونده مراقبت های دوران بارداري براي موارد جديد
• درخواست آزمايشات روتين بارداري و سونوگرافي
• ارجاع به پزشك مركز برای نخستين ويزيِت و پيگيري هاي بعدي و ارجاع به دندان پزشك
• توزيع قرص اسيد فوليك و آهن در زمان بارداري و سه ماه قبل از باردار شدن بين زنان
• كنترل و معاينه روتين مادران باردار
• آموزش علائم خطر در زمان بارداري به مادران باردار- نحوه شيردهي پس از زايمان - تغذيه مناسب- بهداشت دهان و دندان و...
• ارجاع مادران باردار دارای مشكلات دهان و دندان به مركز بهداشتي درماني
• شناسايي مادران باردار با علائم ويژه و پرخطر
• ارجاع و پيگيري مربوط به مادران باردار با علائم ويژه
• واكسيناسيون توام مادران باردار
• معاينات روتين پس از زايمان
• آموزش نحوه جلوگيري از بارداري در دوران شيردهي
• آموزش مادردرباره زمان واكسيناسيون روتين كودك و مراقبت هاي بعدي
• مراقبت روزهاي دهم و چهلم مادران پس از زايمان
• آموزش نحوه مراقبت و تغذيه نوزاد
• آموزش اهميت شير مادر - تغذيه كمكي – مصرف قطره A+D و آهن
• مراقبت و كنترل روتين دوران كودكي از نظر قد و وزن، دور سر و.... و ثبت اطلاعات در فرم هاي مربوط
• شناسايي و ارجاع شيرخواراني كه احتياج به شير خشك دارند
• شناسايي و ارجاع كودكان مشكل دار در نمودار كنترلي قد و وزن
• واكسيناسيون روتين كودكان زير 6 سال در جمعيت تحت پوشش
• مراقبت هاي ادغام يافته ناخوشي هاي اطفال (طرح مانا)
• آموزش اهميت تحرك بدني و ورزش
• آموزش تغذيه صحيح (نمك يد دار- اهميت مصرف لبنيات در افراد بخصوص زنان و كودكان و....)
• آموزش بهداشت فردي آحاد جامعه
• كنترل و معاينه دهان و دندان در جمعيت تحت پوشش (خدمات مربوط به زنان باردار و دانش آموزان در بخش مربوطه ثبت می شود)
• آموزش بهداشت دهان و دندان (خدمات مربوط به زنان باردار و دانش آموزان در بخش مربوط ثبت شود)
• شناسايي و كنترل بيماران