واحد آمار

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

مسئول واحد آمار

حمیدرضا جنیدی

شهرستان خلیل آباد تلفن5312-0515772

شرح وظايف كارشناس مسئول واحد آمار 1- آموزش نیروهای تحت پوشش در خصوص تکمیل سیمای سلامت مراکز و خانه های بهداشت 2- پیگیری تکمیل سیمای سلامت واحد های بهداشتی 3- تهيه شاخص هاي بهداشتي در مقاطع زماني مختلف 4- تهیه سیمای سلامت مدیر شبکه و معاون بهداشتی و گزارش تحلیلی آن با همکاری مسئولین واحد های ستادی 5- همکاري در تجزيه و تحليل شاخصهاي بهداشتي با ساير كارشناسان و ارائه پس خوراند به پايگاههاي تحت پوشش مرکز 6- نظارت بر بروز رساني جمعيت در پايگاهها و مراكز خدمات جامع سلامت و تهيه نتايج اطلاعات جمعيتي شهرستان به تفکيک واحد های بهداشتی 7- جمع آوری، جمع بندی و تجزيه وتحليل اطلاعات زيج حياتي محاسبه شاخصهای ذیج وارائه پسخوراند. 8- پيگيري ثبت موارد مرگ ومير وتهيه گزارش سیمای مرگ شهرستان مرگ 9- شركت دربرنامه ها و كارگاههاي آموزشي 10- تهيه گزارش عملكرد بصورت سه ماهه ،شش ماهه وسالانه 11- تهیه و تنظيم آمار مراجعين به تفکیک واحد و نوع خدمت (پزشک، ماما، پاراکلینیک و ...) 12- رعايت تكريم ارباب رجوع و راهنمايي مشفقانه آنها. 13- انجام ساير امور محوله برابر درخواست مقام بالاتر .