امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
   
 

دکترعلیرضا مکارم : ریاست مرکزبهداشت ومعاون اموربهداشتی        تلفن تماس:7041-0515775

 

 

      شرح فعاليت ها  :

 

 1. رسیدگی و نظارت بر حسن اجرای فعالیتها و برنامه های بهداشتی  
 2.  سرکشی به واحدهای تابعه و نظارت در امور بهداشتی
 3.  بررسی و مطالعه گزارش فعالیتهای آموزش و بهداشت و راهنمائی لازم جهت پیشرفت برنامه های آموزشی آنان
 4.  همکاری با سایر موسسات بهداشتی در حوزه عمل بمنظور بالا بردن سطح بهداشت عمومی
 5. انجام بررسی های لازم در کارگاهها بمنظور شناخت انواع بیماریهای حرفه ای و اظهار نظر در مورد نحوه پیشگیری از بیماریهای ناشی از کار
 6. اتخاذ تصمیمات اداری و فنی در مورد درخواست کارمندان
 7.  شرکت در تهیه و تنظیم طرحهای بهداشتی و درمانی و آموزشی
 8.  ایجاد هماهنگی در فعالیتهای واحدهای تابعه
 9.  مطالعه آمار و گزارشات رسیده از واحدهای اجرائی و تجزیه و تحلیل آنها
 10. کنترل امور داروئی واحدهای تابعه
 11.  نظارت بر ایجاد موسسات بهداشتی
 12.  ارائه پیشنهادات لازم جهت تاسیس و توسعه بهبود خدمات بهداشتی    

معاون امور بهداشتي و رئیس مركز بهداشت شهرستان خلیل آباد


 


 

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال

اورژانس 115 خلیل آباد

مسئول پایگاههای اورژانس115خلیل آباد:مجتبی خزاعی

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

 

 

 

آموزش سلامت و ارتباطات

كارشناس مسئول واحد : آرش فلاح مهنه

شامل ارتباطات و آموزش سلامت مي باشد كه نظارت و اجراي فعاليتهاي آموزش را بر عهده داشته و رسانه هاي توليدي را جهت اجرا نظارت مي نمايد.

باز آموزي : كار شناس مسئول واحد  آرش فلاح مهنه

فعاليت واحد : نظارت و اجراي دوره هاي آموزشي