امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

کاردان آزمایشگاه: نفیسه مسروری

محل خدمت: آزمایشگاه بیمارستان خاتم الانبیاء

Email: Masrorin2[at]mums.ac.ir

 1. انجام آزمايشات بخش محول شده آن ماه
 2. حضور در نمونه گيري
 3. ثبت جوابهاي بخش مربوطه در كامپيوتر
 4. نظافت و مرتب سازي ميز كار در پايان روز
 5. مرتب سازی بیمه ها

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

کاردان آزمایشگاه: جواد مرادی

محل خدمت: آزمایشگاه بیمارستان خاتم الانبیاء

Email: Moradij1[at]mums.ac.ir

 1. پیگیری کلیه امور مربوط به آزمایشگاه بیمارستان

 

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

کاردان آزمایشگاه: طلعت شوکتی

محل خدمت: آزمایشگاه مرکز بهداشتی درمانی خلیل آباد

Email: Shokatit[at]mums.ac.ir

 1. جانشین مرخصی همکار فنی
 2. انجام  وظايف محوله از سوي  كارشناس مسئول آزمايشگاه خارج از اين ليست
 3. انجام آزمايشات بخش ميكربيولوژي سل (تهيه اسمير؛رنگ آميزي؛بررسي لامها؛گزارش آمارBK"ارسال لامهاي بررسي به استان؛ارسال جوابها به واحد بيماريها)
 4. انجام آزمايشات بخش ميكربيولوژي التور(تهيه ساير محيطهاي كشت التور؛انجام آزمايشات؛ارسال جوابها به واحد بيماريها)
 5. انجام آزمايشات مالاريا و تب راجعه (انجام و گزارش دهي به واحد بيماريها)
 6. انجام آزمايشات بخش ميكربيولوژي آب
 7. حضور در نمونه گيري فقط در صورتيكه در عملكرد آن اختلالي باشد
 8. آماده سازی محیطهای افتراقی و محیطهای مرتبط با بخش میکروب
 9. انجام بخش انگل شناسی وکشت STOOL و وارد نمودن جوابهای کشت
 10. نظافت و مرتب سازي ميز كار در پايان روز

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

کارشناس آزمایشگاه: معصومه نوری

محل خدمت: آزمایشگاه مرکز بهداشتی درمانی ارغا

Email: Masomenoori61[at]gmail.com

 1. انجام  وظايف محوله از سوي  كارشناس مسئول آزمايشگاه خارج از اين ليست
 2. انجام آزمايشات بخش محول شده آن ماه
 3. حضور در نمونه گيري
 4. ثبت جوابهاي بخش مربوطه در كامپيوتر
 5. نظافت و مرتب سازي ميز كار در پايان روز
 6. بیمه گری نسخ آزمایشگاه

 

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

کارشناس آزمایشگاه: زهرا صفایی

محل خدمت: آزمایشگاه مرکز بهداشت خلیل آباد

Email: Safaeiz2[at]mums.ac.ir

تلفن تماس:  051-57727310-12                               

شرح فعاليت ها :

 1. انجام  وظايف محوله از سوي  كارشناس مسئول آزمايشگاه خارج از اين ليست
 2. انجام آزمايشات بخش محول شده آن ماه (طبق برنامه کاری آزمایشگاه)
 3. حضور در نمونه گيري
 4. ثبت جوابهاي بخش مربوطه در كامپيوتر
 5. ارسال نمونه هاي تيروئيد نوزادان هر روز
 6. ثبت جوابهاي تيروئيد نوزادان و ارسال به دبيرخانه
 7. نظافت و مرتب سازي ميز كار در پايان روز