اولین مجمع خیرین سلامت شهرستان خلیل آباد درسال 1401

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

اولین مجمع خیرین سلامت شهرستان خلیل آباد درسال 1401برگزارگردید
1401/3/3
اولین مجمع خیرین سلامت شهرستان باحضورمدیرعامل، ریاست واعضای محترم مجمع خیرین سلامت شهرستان وهمچنین مدیریت محترم شبکه، ریاست محترم بیمارستان، معاونت محترم بهداشتی درسالن اجتماعات شبکه بهداشت و درمان برگزارگردید.
🔸دراین جلسه دکترحسین زاده ضمن خیر مقدم به حاضرین درگذشت مرحوم دکتراحتشام فر رئیس فقید مجمع خیرین استان راتسلیت گفتند.
🔸دکترحسین زاده گزارشی ازبرنامه های انجام شده توسط خیرین نیک اندیش درحوزه سلامت شهرستان ارائه نمودند
🔸سپس دکتر ناصری مدیرعامل محترم مجمع سلامت ودکترباغبان ریاست مجمع برنامه های ودستورکارمجمع وهمچنین برنامه های مدیریتی خود رادرجهت جذب خیرین نیک اندیش به حوزه سلامت شهرستان ارائه نمودند
🔸درادامه همه اعضای محترم مجمع سلامت درراستای برنامه های حوزه سلامت شهرستان نظرات خودرا عنوان نمودند. که این امرمصوبات خوبی درجهت ایجاد بسترهای مناسب وجذب خیرین برای انجام کارهای خداپسندانه درحوزه سلامت شهرستان ارائه نمودند تاانشاالله مردم شریف شهرستان ازاین خدمات خداپسندانه بهره مندگردند.